e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Wokół trzydziestki i u swoich rodziców – Ponad 30 proc. osób w tym wieku nie prowadzi własnego gospodarstwa domowego

W 2022 roku 1,7 mln osób w wieku 25-34 lat była tzw. gniazdownikiem, czyli mieszkało z rodzicami i nie założyło własnej rodziny – podał GUS.

W porównaniu z 2018 rokiem ich populacja zmniejszyła się o 0,3 mln osób (tj. o 15,5 proc.). GUS podaje, że gniazdownik to osoba w wieku 25–34 lata mieszkająca z rodzicami, nieposiadająca współmałżonka i niebędąca sama rodzicem. Populacja gniazdowników nie obejmuje osób rozwiedzionych oraz wdów/wdowców.

Według GUS wśród gniazdowników 63 proc. to osoby pracujące. Populacja gniazdowników jest zróżnicowana według płci. W 2022 r. odsetek mężczyzn wśród gniazdowników wyniósł 63 proc., wobec 37 proc. wśród kobiet.

W 2022 r. 6 proc. tych osób było bezrobotnych, a 31 proc. biernych zawodowo. Zarówno pracujących, jak i bezrobotnych więcej było wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

Spośród mieszkających z rodzicami mężczyzn pracę miało 65 proc., poszukiwało jej 7 proc., natomiast wśród kobiet było to odpowiednio: 60 proc. i 6 proc.

W 2022 r. 1,7 mln osób w wieku 25–34 lata mieszkało z rodzicami i nie założyło własnej rodziny. Badane zjawisko cechuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Największy odsetek gniazdowników wystąpił w województwach świętokrzyskim (41%), podkarpackim i lubelskim (po 39%).

Struktura zawodowa gniazdowników

Odsetki pracujących kształtowały się na porównywalnym poziomie (odpowiednio 6,3% na wsi i 6,5% w miastach).

Wśród miast wojewódzkich najniższy odsetek gniazdowników odnotowano we Wrocławiu (18%) i w Warszawie (19%), a najwyższy w Kielcach (36%) i Olsztynie (32%).

W kolejnych rocznikach ogółu populacji w wieku 25–34 lata zmniejsza się udział gniazdowników: w 2022 r. odsetek osób w wieku 25 lat, które mieszkały z rodzicami, wynosił 56%, podczas gdy wśród 34-latków – 19%.

Z każdym rokiem zwiększa się też dysproporcja mężczyzn i kobiet w strukturze gniazdowników. Podczas gdy na 100 kobiet w wieku 25 lat przypada 136 mężczyzn w tym wieku, to na 100 kobiet w wieku 34 lat jest już 202 mężczyzn w tym wieku.

  • Nieco ponad 6,6% gniazdowników w Polsce studiowało lub uczyło się.

Aktywność edukacyjną częściej podejmowały kobiety niż mężczyźni (8,6% wobec 5,4%).

Gniazdowniki – informacje dodatkowe

  • Gniazdowniczki były lepiej wykształcone. Ponad połowa z nich (52%) posiadała wykształcenie wyższe, natomiast wśród mężczyzn odsetek ten wynosił 25%.

Udział niepracujących (bezrobotnych i biernych) najwyższy jest natomiast wśród najmłodszych (25-letnich) i najstarszych (34-letnich) gniazdowników (odpowiednio 43% i 41%).

Gniazdownicy, którzy kontynuowali naukę, w większości byli również osobami pracującymi (60%).

Aktywność ekonomiczna gniazdowników

Poziom aktywności ekonomicznej gniazdowników jest zróżnicowany przestrzennie. Najwięcej pracujących było wśród gniazdowników mieszkających w województwach centralnych: wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim – powyżej 67%.

Odsetki pracujących na obszarach wiejskich były wyższe niż w miastach (67% w porównaniu do 60%).

  • Udział pracujących wśród gniazdowników mieszkających na obszarach wiejskich (67%) był wyższy niż wśród mieszkańców miast (60%).

Udział gniazdowników będących w takiej sytuacji wzrastał wraz z ich wiekiem: od 15,6% wśród 25-letnich do 26,3% wśród 34-letnich mężczyzn oraz od 14,8% wśród 25-letnich do 24,3% wśród 34-letnich kobiet.

Gniazdowniki mieszkający z rodzicami

  • Po 29 roku życia zaznaczyła się przewaga kobiet, w konsekwencji, w najstarszej grupie wieku, odsetek gniazdowniczek z niepełnosprawnościami zwiększył się blisko dwukrotnie z 4,2% (25 lat) do 8,0% (34 lata), dla mężczyzn odpowiednio z 4,6% do 7,8%.

Źródłem prezentowanych informacji są rejestry administracyjne, na podstawie których opracowany został wykaz ludności wraz z przypisanym adresem zamieszkania. Praca realizowana jest w cyklu 5-letnim (…) Dane przygotowane zostały dla całej Polski oraz w przekrojach terytorialnych do poziomu gmin.