e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Nadal warto inwestować w studia – Perspektywy ekonomiczne absolwentów

Do ostatniej edycji analizy „Ekonomicznych losów absolwentów” dotarli eksperci i zbadali sytuację absolwentów i absolwentek uczelni magisterskich w roku 2022. Przeanalizowano uczelnie z największych miast Polski (powyżej 500 tys. mieszkańców), z pozostałych miast na prawach powiatu oraz uczelnie spoza miast na prawach powiatu.

Badanie wskazało, że uczelnie małych miejscowości przygotowują swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy skuteczniej niż uczelnie z metropolii. Absolwenci uczelni z mniejszych miast uzyskują zbliżone, a czasem nawet lepsze wynagrodzenia niż absolwenci uczelni z dużych miast.

W pierwszym roku po ukończeniu studiów, najwyższe przeciętne zarobki osiągali absolwenci kierunków nauk medycznych i o zdrowiu. Jednakże, warto zauważyć, że większość absolwentów po studiach zamieszkuje mniejsze miejscowości, co wskazuje na prowincjonalny charakter rynków pracy, gdzie znajdują zatrudnienie.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Po założeniu własnej firmy, kluczowym jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania, dopasowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Prawidłowy sposób rozliczenia przynosi korzyści finansowe, dlatego warto zadbać o właściwą wiedzę w tym zakresie.

Analizując dane z „Ekonomicznych losów absolwentów”, można stwierdzić, że niezależnie od lokalizacji uczelni, większość absolwentów osiedla się w mniejszych miejscowościach po ukończeniu studiów. Można więc wnioskować, że rynek pracy w tych regionach absorbuje absolwentów i kształtuje ich ścieżki zawodowe.

Rok po studiach najlepiej zarabia się na Mazowszu

Analiza ELA wskazuje, że absolwenci i absolwentki z województwa mazowieckiego uzyskiwali najwyższe przeciętne zarobki po pierwszym roku od uzyskania dyplomu, podczas gdy najniższe wynagrodzenia odnotowano w województwie podlaskim. Warto jednak zwrócić uwagę na Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który uwzględnia poziom przeciętnego wynagrodzenia w danym regionie.

Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ)

WWZ odnosi zarobki absolwentów do średniej płacy w ich regionie zamieszkania. Pozwala to na obiektywne porównanie efektywności zarabiania niezależnie od lokalizacji i okresu analizowanego.

Analiza ELA wykazała, że absolwenci z województwa warmińsko-mazurskiego osiągali najwyższy WWZ, co świadczy o efektywności radzenia sobie na rynku pracy. Z kolei województwa małopolskie i podlaskie notowały najniższe wskaźniki WWZ.

Ryzyko bezrobocia

Podobnie jak płace, również ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po ukończeniu studiów różni się w zależności od regionu. Najmniejsze ryzyko bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim, natomiast największe w świętokrzyskim.

Analiza wskazała również na Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB), który umożliwia porównanie efektywności unikania bezrobocia między badanymi regionami. Absolwenci z województwa mazowieckiego osiągnęli najniższy WWB, co sugeruje skuteczność podjętych działań na rynku pracy.

Wynagrodzenia w pierwszym roku po dyplomie

Eksperci OPI przeanalizowali wynagrodzenia absolwentów poszczególnych kierunków w pierwszym roku po ukończeniu studiów magisterskich. Najwyższe zarobki uzyskiwali absolwenci nauk medycznych i o zdrowiu, z najwyższym WWZ. Natomiast najniższe wynagrodzenia odnotowano w dziedzinie sztuki.

  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 6293,82 PLN / WWZ 0,88
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: 5792,90 PLN / WWZ 0,85
  • Dziedzina nauk społecznych: 4879,33 PLN / WWZ 0,73

Niezależnie od dziedziny, warto zauważyć, że początki kariery zawodowej zazwyczaj wiążą się z niższymi zarobkami. Dlatego niskie wynagrodzenia w pierwszym roku po studiach są zjawiskiem naturalnym i nie oznaczają braku perspektyw rozwoju zawodowego.

Raport o ELA

System „Ekonomiczne Losy Absolwentów” jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów monitorowania kariery zawodowej absolwentów w Europie. Został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku i stale rozwijany. Obecnie obejmuje ponad 800 tysięcy nowych osób, opisując kariery blisko 7 milionów absolwentów z lat 2014-2022.