e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Jak odzyskać odszkodowanie za nieudane wakacje spędzone w szpitalu?

Urlopowa wizyta na szpitalnym oddziale ratunkowym i zmierzenie się z pierwszym rachunkiem za gips, RTG czy leki przeciwbólowe to dopiero początek, szczególnie jeśli zdarzy się tuż po przyjeździe. Jeśli wypadek zdarzył się z winy hotelu czy biura podróży, czy możemy wymagać zwrotu kosztów? Na początku wakacji prawnik zmierzy się z tym zagadnieniem.

Mokra – dopiero co umyta – podłoga na ciemnym korytarzu bez odpowiedniego znaku ostrzegającego, pęknięte szklane drzwi pełne ostrych kantów czy nieszczelny ekspres do kawy rozlewający wrzątek – to tylko pierwsze lepsze przykłady wypadków, do których może dojść podczas upragnionego i często suto opłaconego urlopu. „Zwiny hotelu uległam wypadkowi podczas pierwszego dnia wakacji, które wykupionezostały w biurze podróży” – napisała nasza czytelniczka. „Uszczerbek na zdrowiu wyniósł 2 proc., a rekonwalescencja trwała przez pozostałe dni wolnego, przez co nie mogłam skorzystać w pełni z oferowanych atrakcji. Złożyłam reklamację do biura podróży, jednak ono ją odrzuciło. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie?” – pyta.

Reklama Zobacz także Polecamy: płać za granicą ze swojego rachunku złotówkowego, z korzystnymi kursami walut w Banku Pekao. Teraz dodatkowo bonus do 200 zł za nowe konto!

Czyi kto ponosi odpowiedzialność w niniejszej sytuacji?

Jakie należypodjąć kroki prawne w celu realizacji roszczeń? Odpowiedźna pierwsze pytanie jest zdecydowanie twierdząca przy założeniu, że hotelfaktycznie zawinił wypadkowi. Poszkodowany może według swojego wyboru żądaćodszkodowania: albo od hotelu, albo od biura podróży. – niemniej, zwłaszcza wsytuacji gdy wakacje odbywały się za granicą, zazwyczaj łatwiej jest domagaćsię odszkodowania od organizatora turystyki.

Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjnywe Wrocławiu: „odpowiedzialnośćkontraktowa organizatora turystyki jest zawsze także odpowiedzialnościązaosoby/podmioty, którymi organizator posługuje się przy wykonywaniuzobowiązania”. Ponadto założenie takie wynika także z przyjętego przezUNWTO Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce, który w art. 6 przewiduje, że biura podróży winny zapewnić turystom bezpieczeństwo oraz przyjąć na siebiekonsekwencje ewentualnych zaniedbań związanych z niedochowaniem owego obowiązku.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

W związku z powyższym poszkodowany może domagać się odszkodowania izadośćuczynienia . Podstawążądania odszkodowania w zakresie uszczerbku na zdrowiu jest przede wszystkimart. 444 § 1 k.c.: W razieuszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmujewszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

  1. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany donaprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, ajeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na kosztyprzygotowania do zawodu.

Odszkodowanie to obejmuje zatem nie tylko sam uszczerbek na zdrowiu, ale koszty leków,wizyt lekarskich, środków medycznych, transportu z i do szpitala, utraconychzarobków czy zwiększonych kosztów życia. Ponadto poszkodowany może domagać się,w uzasadnionych przypadkach, zwrotu kosztów imprezy turystycznej ( tzw.odszkodowanie za zmarnowany urlop ). Pozaodszkodowaniem pokrzywdzonemu należne może być również zadośćuczynienie zadoznaną krzywdę (art. 445 k.c.).

Świadczenieto ma za zadanie skompensować doznane cierpienia fizyczne i psychicznezwiązane z uszczerbkiem na zdrowiu ijego następstwami. Kwota zadośćuczynienia jest trudna do określenia ikażdorazowo wymaga analizy oraz indywidualnego podejścia do przypadku iwszystkich okoliczności.

Odpowiedzialność biura podróży

Czyzatem biuro podróży ponosi odpowiedzialność w takich sytuacjach i musi ponieśćkoszty z własnej kieszeni (lub ubezpieczenia)? Niekoniecznie. Biuru podróżyprzysługuje tzw. roszczenie regresowe wobec hotelu. Poszkodowanego konsumentanie muszą jednak interesować te rozliczenia.

Jeślinatomiast chodzi o to, jakie należy podjąć kroki prawne w celu realizacjiroszczeń, to należy podzielić je na kroki przedsądowe i sądowe, czyli złożenie pozwu. Jednakżeprzed przeniesieniem sprawy na wokandę poszkodowany może złożyć odwołanie oddecyzji biura podróży w sprawie reklamacji, a także ewentualnie zgłosić szkodębezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Możliwe jest również zwrócenie się zwnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego. Należy zauważyć, żeskuteczność wniesienia sprawy do sądu nie zależy od wcześniejszego skorzystaniaz możliwości pozasądowego jej rozstrzygnięcia.

radca prawny Małgorzata Maciejewska , kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Maciejewskiej w Łodzi

Lista aktów prawnych: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku, sygn. akt I ACa 455/14, Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, Santiago, 1 października 1990 r. Bankier.pl *** Bankier.pl pomaga to nowy cykl, w którym staramy się opisywać problemy naszych czytelników. Odpowiedzi udzielają prawnicy z ArsLege. Masz problem w pracy, życiu codziennym, a może biznesowym? Zachęcamy do wysyłania pytań na adres: [email protected]. opr. aw